Kroconnect användarvillkor

1. Parter

Detta avtal reglerar avtalsförhållandet mellan Krokedil AB, nedan kallad Leverantören, och Kunden gällande tjänsten Kroconnect, nedan kallad Tjänsten.

2. Allmänt

Leverantören tillhandahåller en integration mellan ett (eller flera) av Kundens affärssystem (faktura, order, logistik, ERP, PIM, kassasystem etc.) och Kundens webbutik. Integrationen flyttar data mellan kundens affärssystem och webbutiken. Uppgifterna som flyttas specificeras i ett separat avtal.

En integration är en komplex programvara. Systemen som är anslutna är ofta väldigt olika och inte anpassade till varandra. Det kan finnas funktionalitet i affärssystemet som inte stöds i e-handelssystemet och vice versa. Integrationen löser endast de funktioner som beskrivs i integrationsproduktbeskrivningen och täcker inte andra funktioner än de som uttryckligen beskrivs. Leverantörens integration kommer aldrig att kunna täcka all funktionalitet i kundens affärs- och e-handelssystem. Leverantören är inte expert på kundens affärssystem, bara på integration och överföring mellan system. Om expertkompetenser krävs är kunden ansvarig för att erhålla kvalificerad kompetens för leverantören. Kunden bär kostnaderna för expertkompetens.

3. Drift av integration

3.1 Kundens infrastruktur

I de fall då Leverantören installerar programvara i Kundens infrastruktur (på en server som Kunden eller någon av Kundens leverantörer ansvarar för) sträcker sig Leverantörens ansvar inte längre än till de eller de applikationer som har installerats. För att leverantören ska kunna tillhandahålla adekvat service är de beroende av att få nödvändig tillgång till kundens infrastruktur vid behov.

I kommunikation med Kundens webbutik, sträcker sig Leverantörens ansvar inte längre än till API-endpointen. Kunden är ansvarig för att webbplatsen är tillgänglig och har nödvändiga resurser för att serva integrationen.

Kunden ansvarar för att meddela Leverantören 7 – sju – arbetsdagar före ändringar i kundens infrastruktur som kan påverka lösningen. Tid som läggs på Leverantörens sida i samband med förändringar i kundens infrastruktur faktureras baserat på tid.

3.2 Ändringar och uppdateringar av integration

Kunden har ibland behov av förändringar / uppdateringar i integrationen. Leverantören bistår Kunden med detta (så långt Leverantören bedömer att förändringen är genomförbar).

Förfrågningar om detta skickas skriftligen via e-post till support@krokedil.se. Ändringar faktureras baserat på aktuellt timpris.

3.3 Felsökning

Då och då uppstår situationer där kunden behöver hjälp från leverantören vid felsökning. Exempel (men ej begränsat till): En order överförs inte till kundens affärssystem, ett lagersaldo uppdateras inte i webbutiken.

Jfr. punkt 2 om komplexiteten i integrationer och mångfalden av system. Den typ av felsökning som ingår inom ramen för den support som erbjuds är knuten till Kroconnect samt kommunikation till och från detta system. Felsökning i externa system (Kundens e-handelsplattform eller affärssystem) ingår ej men kan erbjudas i mån av tid. Felsökning faktureras då baserat på tid.

4. Kundens åtaganden

4.1 Betalning erläggs till Leverantören gällande abonnemangsavgift samt startavgift. Användaren skall omgående meddela Leverantören om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

4.2 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Kunden. Kunden får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Leverantören.

4.3 Kunden skall till Leverantören lämna sådana uppgifter som krävs för uppstart och tillhandahållande av Tjänsten samt meddela Leverantören vid ändring av faktureringsadress och andra förhållanden av vikt för Avtalet.

4.4 Kunden är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadeslöst avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Leverantören med anledning av Kundens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

4.5 Kunden ansvarar för fel och brister i Kundens program- och hårdvara och tillser att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programkod samt att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller negativt inverka på Leverantörens system.

4.6 Kunden är medveten om att Leverantören äger rätt att stänga ner Tjänsten om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid. Leverantören har även rätt att stänga ner Tjänsten utan återbetalningsskyldighet om Kunden bryter mot de åtaganden som stadgats i Avtalet eller i övrigt utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

5. Leverantörens åtaganden

5.1 Leverantören åtar sig att tillhandahålla tjänsten till Kunden 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp (tjänsten är ej åtkomlig) som normalt genomförs nattetid. Informering om tillfällen för driftstopp sker i skälig tid (2-5 arbetsdagar) i förväg.

5.2 Leverantören skall hålla tillgängligheten avseende tjänsten på 99.8% eller högre. Om tillgängligheten understiger 99.8% på ett år kan användaren begära det vite som anges nedan.

Nedsättningsnivå 1
Tillgänglighet (%) – Under 99.8 men över 99.5
Vite – 10% av avgiften

Nedsättningsnivå 2
Tillgänglighet (%) – Under 99.5 men över 99
Vite – 20% av avgiften

5.3 Understiger tillgänglighet på 95% under ett år är att betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

5.4 Förändring av prissättning för tjänsten skall Leverantören genom e-post underrätta Kunden om senast tre månader innan förändringen inträffar.

5.5 Under avtalstiden skall Leverantören som del av tjänsten över e-post tillhandahålla support. Aktuella tider för support offentliggörs på Leverantörens hemsida.

5.6 Leverantören utvecklar och uppdaterar tjänsten kontinuerligt. Vid nya versioner meddelas Kunden genom tjänsten om större förändringar. Nya versioner tillhandahålls Kunden automatiskt.

6. Öppettider

Leverantörens öppettider är måndag-fredag från 09:00 – 16:00.

Vid semester kan det finnas en längre svarstid än normalt för att få tillgång till kvalificerad personal.

7. Tjänstenivå (SLA)

SLA definierar nivån och förväntad responstid vid rapportering av operativt kritiska fel i integrationen.

7.1 Felrapportering

Felrapportering görs via e-post till support@krokedil.se. Se även avsnittet om öppettider.

8. Ändringar i avtalet

Leverantören äger rätt att ändra dessa villkor under avtalstiden. Ändringar träder i kraft så snart de meddelats på Leverantörens hemsida (krokedil.se).

För prisjusteringar se 5.4 ovan.

Kunden har rätt att säga upp avtalet inom trettio dagar vid eventuella förändringar i avtalsvillkoren.

9. Oenigheter

Kunden och leverantören ska gemensamt försöka nå en överenskommelse vid oenighet. Vid domstolsförfarande gäller Värmlands tingsrätt som avtalad första instans.